Skip to content
Apollo Hotel Amsterdam, a Tribute Portfolio Hotel
Apollolaan 2, 1077 BA Amsterdam, Netherlands

Privacy Statement

English version below.

PRIVACYVERKLARING APOLLO HOTEL AMSTERDAM, A TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL

INLEIDING

Welkom bij de privacyverklaring van Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio Member.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio member,  ingeschreven in het handelsregister onder de naam EHM Hotel Amsterdam Apollo B.V.

Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio Member respecteert uw privacy en zet zich ervoor in uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring vindt u informatie over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Dit doen we wanneer u (of iemand namens u) boekt of reserveert, informatie bij ons aanvraagt, contact met ons opneemt (of wij contact met u opnemen), onze websites of apps gebruikt of linkt naar onze websites of apps. We doen dit ook wanneer contact met ons wordt opgenomen via social media, via ons contactcentrum of via het hotel, wanneer u solliciteert naar een baan, of in het kader van enige andere verbintenis die we met u hebben (ongeacht waar u gevestigd bent). U vindt hier ook informatie over uw privacyrechten en hoe de wetgeving u beschermt.

 1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WE ZIJN.. 1
 2. GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN.. 2
 3. HOE UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD.. 3
 4. HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN.. 4
 5. VERSTREKKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS. 6
 6. INTERNATIONALE DOORGIFTEN.. 7
 7. GEGEVENSBEVEILIGING.. 7
 8. BEWAARTERMIJNEN.. 8
 9. UW WETTELIJKE RECHTEN.. 8
 10. WEBSITECOOKIES EN TRACKING.. 9

 

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WE ZIJN

DOEL VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring heeft als doel u informatie te geven over hoe Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio Member uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt bij onze contacten met u, waaronder bij het verstrekken van accommodatie en andere diensten aan u, en met inbegrip van de gegevens die u verstrekt via onze website, onder meer door cookies.

Deze algemene privacyverklaring kan worden aangevuld met andere specifieke kennisgevingen, die we kunnen verstrekken in specifieke gevallen wanneer we persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op onze andere specifieke verklaringen en doet daar geen afbreuk aan.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio is onderdeel van Fattal Hotels Group. Deze privacyverklaring wordt verstrekt namens EHM Hotel Amsterdam Apollo B.V.

Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio Member is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens wat betreft de dienstverlening voor uw verblijf of andere diensten. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of een verzoek wilt indienen om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming:

CONTACTGEGEVENS
E-mailadres:
privacy@apollohotels.nl

Postadres:
Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio Member
T.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming
Staalmeesterslaan 410
1057 PH AMSTERDAM

Nederland

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit die toezicht op ons houdt. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, met adres:
Autoriteit Persoonsgegevens, postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Nederland

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

We stellen het echter op prijs als u ons de kans geeft u te helpen voordat u de toezichthouder benadert. Neem daarom graag in eerste instantie contact op met ons of onze functionaris voor gegevensbescherming.

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 18 mei 2022.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u hebben, juist en actueel zijn. Breng ons er daarom van op de hoogte wanneer uw persoonsgegevens wijzigen tijdens uw relatie met ons.

2. GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, omvatten alle informatie over een persoon op basis waarvan de identiteit van die persoon kan worden vastgesteld. Gegevens aan de hand waarvan de identiteit van een persoon niet kan worden vastgesteld (anonieme gegevens) vallen hier dus niet onder.

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens van u verzamelen, gebruiken, bewaren en doorgeven, die we in de volgende categorieën hebben ingedeeld:

Identiteitsgegevens, waaronder voornaam, achternaam, gebruikersnaam of een soortgelijke identificator, aanspreektitel, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- of identiteitskaartnummer, gender en nummerplaat van de auto.

Contactgegevens, waaronder factuuradres, woonadres, e-mailadres en fax- en telefoonnummers.

Gegevens over specifieke behoeften, waaronder over gezondheid, beperkingen en religieuze of dieetvoorschriften, uitsluitend indien u ons van eventuele specifieke behoeften in kennis stelt en deze informatie verstrekt.

Boekings- en transactiegegevens, waaronder bankrekening- of betaalkaartgegevens en gegevens over betalingen, het doel van het verblijf en andere gegevens van uw boekingen, verblijven en andere diensten die u van ons hebt afgenomen, alsmede opmerkingen en antwoorden op enquêtes die u met betrekking tot onze dienstverlening hebt verstrekt.

Technische gegevens van uw bezoek aan deze website, waaronder uw IP-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-intypes en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.

Gebruiksgegevens, waaronder informatie over de manier waarop u gebruikmaakt van onze diensten of met ons in contact treedt via social media en onze website.

We verzamelen niet telkens alle hierboven bedoelde gegevens, maar alleen die gegevens die nodig zijn voor specifieke rechtsgronden.

Onder normale omstandigheden verzamelen we alleen bijzondere categorieën van persoonsgegevens over u (waaronder gegevens over uw religieuze overtuiging of informatie over uw gezondheidsbehoeften en beperkingen ("gegevens over specifieke behoeften") voor zover deze vrijwillig door u of namens u worden verstrekt en noodzakelijk zijn om aan uw behoeften te voldoen tijdens uw verblijf bij ons of ander gebruik van onze faciliteiten of diensten. Het is echter ook mogelijk dat we dergelijke informatie moeten verwerken in geval van een ongeval of een medische of andere noodsituatie tijdens uw verblijf of uw ander gebruik van onze faciliteiten.

We verzamelen slechts beperkte informatie over kinderen die zijn geboekt voor een verblijf in Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio member (aantal, leeftijd, en indien wettelijk vereist, andere gegevens zoals naam, geboortedatum en geboorteplaats).

INDIEN U GEEN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT

Indien we persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van wetgeving of een met u gesloten overeenkomst en u die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat de met u gesloten of te sluiten overeenkomst uit te voeren (bijvoorbeeld om u accommodatie of onze andere diensten te leveren). In een dergelijk geval zijn we mogelijk genoodzaakt een boeking of een andere dienst te annuleren. We zullen u daarvan op dat moment op de hoogte brengen.

3. HOE UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer via:

Directe interactie

U kunt ons identiteits-, contact-, boekings- en transactiegegevens verstrekken door formulieren in te vullen of per post, telefoon, e- mail, via onze websites, op social media of op andere wijze met ons te communiceren. Hieronder vallen ook de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

 • ons hotel reserveert, voor overnachtingen, restaurantreserveringen, bijeenkomsten of conferenties
 • incheckt in ons hotel
 • een bijeenkomst of conferentie bijwoont of anderszins gebruikmaakt van de faciliteiten het hotel
 • gebruikmaakt van onze parkeerdiensten
 • zich abonneert op onze nieuwsbrief en/of andere publicaties
 • een brochure of ander promotie- of marketingmateriaal aanvraagt
 • meedoet aan een actie, aanbieding of onderzoek
 • ons feedback geeft
 • solliciteert naar een baan of stage via onze jobsite

Geautomatiseerde technologieën of interacties

Bij uw interactie met onze websites of via social media kunnen we automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, browse-activiteiten en -patronen. We verzamelen deze persoonsgegevens met behulp van cookies, e-mail, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën. Meer informatie hierover vindt u in ons Cookiebeleid.


Reisbureaus en andere derden die namens u of uw werkgever optreden

We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen indien voor u wordt geboekt door een reisbureau, onlineportaal of een andere derde. Dit kan een gezinslid of reisgenoot zijn, een agent of een andere tussenpersoon die voor u werkt of, indien u op zakenreis bent, uw werkgever, of een andere derde die namens u optreedt (touroperators, online reisbureaus, global distribution systems) waaronder reserveringssystemen. Dit kan ook gaan om contact-, boekings- en transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en bezorgdiensten.

Andere derden of openbare bronnen

We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van derden en uit openbare bronnen, zoals:

 • aanbieders van website- en socialmedia-analyses
 • advertentienetwerken
 • aanbieders van website-interactietechnologie
 • identiteits- en contactgegevens uit openbare bronnen, zoals handelsregisters van EU-lidstaten

Monitoring

We kunnen het volgende monitoren en/of registreren:

 • transacties en activiteiten bij elk contact
 • verkeer en activiteiten op websites, social media en apps

Monitoring is bedoeld om ervoor te zorgen dat we uw instructies nauwkeurig uitvoeren, om onze diensten te verbeteren, voor opleidingsdoeleinden en om veiligheid te garanderen en fraude te voorkomen. Voor de veiligheid van onze gasten en klanten en om misdrijven te voorkomen en op te sporen, gebruiken we videobewaking (CCTV) in en rond onze gebouwen.

Zakelijke contactpersonen

Als u een zakelijk contact bent van Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio member, kunnen we uw gegevens verzamelen bij uw interactie met onze websites, bij bezoeken aan beurzen en workshops, bij persoonlijke ontmoetingen, bij communicatie met u via e-mails en telefoongesprekken, en bij contractuele onderhandelingen en overeenkomsten.

4. HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit wettelijk is toegestaan. Meestal gebruiken we uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden (elk een "rechtsgrond"):

Uitvoering van de overeenkomst:

Wanneer we de geboekte accommodatie en diensten moeten leveren, of anderszins de overeenkomst moeten uitvoeren die we met u zijn aangegaan (of op het punt staan aan te gaan).

Toestemming:

Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming geeft om uw persoonsgegevens te gebruiken.

Gerechtvaardigd belang:

Indien het nodig is met het oog op onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde) en uw belangen en grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder wegen dan deze belangen.

Voldoen aan verplichtingen:

Wanneer we moeten voldoen aan verplichtingen uit hoofde van wet- of regelgeving.

Vitale belangen:

In geval van een ongeval of een medische of andere noodsituatie, ter bescherming van uw vitale belangen of die van een ander, wanneer u of zij niet in staat zijn toestemming te geven.

Voor elke verwerking die op uw toestemming is gebaseerd (voornamelijk voor online advertenties), hebt u het recht die toestemming te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen.

DOELEN WAARVOOR WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

 • Om een reservering te maken, waaronder het reserveren van aangepaste accommodatie voor mensen met een beperking; om accommodatie en andere diensten aan u te leveren, onder meer om te beantwoorden aan uw specifieke vragen wat betreft gezondheid, eventuele beperkingen, voeding en religieuze voorschriften; om uw verblijf in het hotel te beheren en het gebruik van onze diensten te monitoren; en om geld dat u ons verschuldigd bent te innen en terug te vorderen.

Rechtsgronden: uitvoering van de overeenkomst, toestemming (om te voldoen aan uw specifieke behoeften wat betreft gezondheid, beperkingen, voeding en religieuze voorschriften), gerechtvaardigd belang (om onze diensten te verbeteren)

 • Om problemen, klachten of geschillen in verband met onze relatie met u te behandelen; om misdrijven, waaronder fraude, te voorkomen of op te sporen; en om onze relatie met u te beheren, onder meer:
 • door u te vragen een beoordeling te geven of een enquête in te vullen, om onze dienstverlening te verbeteren
 • door u te vragen deel te nemen aan een prijsvraag of wedstrijd.

Rechtsgronden: gerechtvaardigd belang (om onze diensten te monitoren en te verbeteren, om criminaliteit en fraude te voorkomen, om onze documenten bijgewerkt te houden)

 • Om ons bedrijf, met inbegrip van onze websites, te beheren en te beschermen (met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens); om relevante websitecontent en advertenties aan u te tonen en te meten of te begrijpen hoe effectief de reclame is die we u laten zien; en om u suggesties en aanbevelingen te doen over onze diensten die voor u van belang kunnen zijn.

Rechtsgronden: gerechtvaardigd belang (om ons bedrijf te ontwikkelen en aan marketing te doen), uitvoering van de overeenkomst (wanneer de website wordt gebruikt om een dienst te boeken of te leveren) 

 • Om gegevensstatistieken te gebruiken om onze websites, diensten, marketing en klantrelaties en -ervaringen te verbeteren.

Rechtsgronden: toestemming (voor het gebruik van cookies en statistieken), gerechtvaardigd belang (om ons bedrijf te ontwikkelen en aan marketing te doen)

 • Om het hoofd te bieden aan een ongeval of een andere medische noodsituatie.

Rechtsgronden: vitale belangen

 • Om te voldoen aan de plaatselijke wetgeving (bijvoorbeeld het bewaren van boekhoudkundige documenten of registratiekaarten).

Rechtsgronden: voldoen aan verplichtingen

We gaan niet over tot geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw persoonsgegevens.

MARKETING EN PROMOTIES

We streven ernaar u keuzemogelijkheden te bieden met betrekking tot bepaalde vormen van gebruik van uw persoonsgegevens, met name wat marketing en reclame betreft.

Wanneer u toestemming hebt gegeven om marketing en reclame te ontvangen, kunnen we uw identiteits- en contactgegevens, technische gegevens, gebruiksgegevens en profielgegevens  gebruiken om ons een beeld te vormen van uw interesses, wensen of behoeften. Zo bepalen we welke diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en u afmelden voor onze marketingcommunicatie door de afmeldingslinks te volgen op elk marketingbericht dat u ontvangt, of door contact met ons op te nemen.

COOKIES

U kunt uw browser zo instellen dat alle of bepaalde browsercookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer websites cookies instellen of openen. Indien u cookies uitschakelt of weigert, is het mogelijk dat sommige delen van deze website ontoegankelijk worden of niet naar behoren functioneren. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, verwijzen we u naar ons Cookiebeleid.

VERANDERING VAN DOEL

We gebruiken persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we deze verzameld hebben, tenzij we van mening zijn dat we ze moeten gebruiken om een andere reden en dat die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.

Wanneer we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hierover informeren en zullen we de rechtsgrond uitleggen die ons toestaat om dit te doen.

Voor zover dit wettelijk vereist of toegestaan is, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken zonder dat u dit weet of hiervoor toestemming hebt gegeven, waarbij we ons houden aan bovenstaande regels.

5. VERSTREKKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Mogelijk moeten we uw persoonsgegevens ook verstrekken aan de hieronder genoemde categorieën partijen, voor de doelen die hierboven vermeld staan.

 • Andere ondernemingen binnen de Fattal Hotels groep die binnen de Europese Economische Ruimte, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of Israël gevestigd zijn, en die betrokken zijn bij het verlenen van diensten aan u, hetzij rechtstreeks, hetzij voor het verlenen van onderliggende infrastructuurdiensten namens ons en in opdracht van ons.
 • Derden, waaronder:

zakenpartners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van een overeenkomst die we met hen of met u sluiten; hiertoe behoren aannemers die in eigen naam diensten aan u verlenen, zoals de externe leverancier die wifi-diensten aanbiedt, alsmede onze andere leveranciers die namens ons en volgens onze instructies als verwerker optreden (zoals de leveranciers van onze IT- en CCTV-infrastructuur).

 • aanbieders van analyses en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze diensten en website (als verwerkers die namens ons en volgens onze instructies optreden).
 • professionele adviseurs, waaronder juristen, banken, accountants en verzekeraars.
 • belasting- en douaneautoriteiten, autoriteiten die openbare registers bijhouden, toezichthouders en andere autoriteiten.
 • organisaties die betrokken zijn bij kredietcontrole en fraudebestrijding, preventie en detectie van criminaliteit, risicobeoordeling en -beheer en geschillenbeslechting.

Wanneer deze derden onze verwerkers zijn, eisen we van hen dat zij uw persoonsgegevens beveiligen en behandelen in overeenstemming met de wetgeving. We staan het onze externe verwerkers niet toe uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden en geven hen uitsluitend toestemming uw persoonsgegevens te verwerken voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies. Bepaalde van de hierboven genoemde derden, bijvoorbeeld vele professionele adviseurs en autoriteiten, zijn verwerkingsverantwoordelijken die, net als wij, onderworpen zijn aan specifieke verplichtingen krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Zij hebben eigen privacyverklaringen waarin ze aangeven hoe ze omgaan met persoonsgegevens.

6. INTERNATIONALE DOORGIFTEN

We geven uw persoonsgegevens door binnen de Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio member groep. Alle bedrijven van de groep zijn momenteel gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER) en landen waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat zij een passend niveau van gegevensbescherming bieden (met name het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Israël).

Hoewel we niet actief streven naar de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER of landen met een passende niveau van gegevensbescherming, zijn bepaalde derden waarmee we zaken doen gevestigd buiten de EER of verwerken zij persoonsgegevens buiten de EER. Hun verwerking van uw persoonsgegevens brengt een doorgifte van gegevens buiten de EER met zich mee.

Wanneer we uw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de EER, zorgen we ervoor dat uw gegevens een gelijkwaardig beschermingsniveau wordt geboden door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende voorzorgsmaatregelen is genomen:

 • Doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat zij een passend niveau van gegevensbescherming bieden (zoals hierboven uiteengezet, geldt dit met name voor Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Israël).

 • Wanneer we een beroep doen op bepaalde dienstverleners, kunnen we gebruikmaken van specifieke overeenkomsten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden die zij in Europa hebben. We doen dit bijvoorbeeld in verband met onze aanbieders voor boekingen via reisagenten in de VS.

Neem contact met ons op als u meer informatie wenst over het specifieke mechanisme dat we gebruiken bij de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER.

7. GEGEVENSBEVEILIGING

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens onopzettelijk verloren gaan of zonder toestemming worden gebruikt, geraadpleegd, gemanipuleerd of verstrekt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot de medewerkers, vertegenwoordigers, contractanten en andere derden die deze gegevens moeten inzien om hun zakelijke taken te kunnen uitvoeren. Door ons aangestelde verwerkers zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken volgens onze instructies en zijn verplicht deze vertrouwelijk te behandelen.

We hebben procedures ingevoerd voor vermoede inbreuken in verband met persoonsgegevens en zullen u en in voorkomend geval de toepasselijke toezichthouder op de hoogte brengen van een inbreuk als we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

8. BEWAARTERMIJNEN

HOELANG UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN GEBRUIKT

We bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om de doelen waarvoor we ze hebben verzameld te verwezenlijken, met inbegrip van de doelen om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

In bepaalde gevallen kunnen we uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet langer tot u kunnen worden herleid) voor onderzoek of statistische doeleinden. We mogen die informatie dan voor onbepaalde tijd gebruiken zonder u daarvan op de hoogte te brengen.

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt:

 • verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens
 • verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens
 • verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen
 • bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens
 • verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen
 • uw toestemming intrekken

Indien u een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@apollohotels.nl

We kunnen u specifieke informatie vragen om uw identiteit en uw recht op inzage van uw persoonsgegevens (of uw andere rechten) te bevestigen. Dit is een beveiligingsmaatregel om te garanderen dat de persoonsgegevens niet worden verstrekt aan een persoon die geen recht heeft om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen voor verdere informatie met betrekking tot uw verzoek om dit te behandelen of om sneller te kunnen reageren.

We doen ons best om alle rechtmatige verzoeken binnen een maand te beantwoorden. In bepaalde gevallen kan dit langer duren, bijvoorbeeld als uw verzoek bijzonder complex is of als we meerdere verzoeken hebben ontvangen. In dat geval zullen we u dat melden en u op de hoogte houden van het verdere verloop.

U hebt de volgende rechten:

 • te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u een kopie kunt vragen van de persoonsgegevens die we van u aanhouden en kunt nagaan of we deze rechtmatig verwerken;
 • te verzoeken om rectificatie van de persoonsgegevens die we van u bewaren. Dit houdt in dat u eventuele onvolledige of onnauwkeurige gegevens die we van u bewaren, kunt laten corrigeren, al zullen we mogelijk wel de nauwkeurigheid moeten controleren van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt.
 • te verzoeken om het wissen van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u ons kunt verzoeken persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer we geen goede reden hebben om de verwerking voort te zetten. U kunt ook het recht hebben om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes uw recht heeft uitgeoefend om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), indien we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt, of wanneer we op grond van plaatselijke wetgeving verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen.

Houd er echter rekening mee dat we mogelijk op specifieke wettelijke gronden niet altijd aan uw verzoek tot wissing tegemoet kunnen komen. Als dit het geval is, zullen we u van deze gronden op de hoogte brengen op het moment dat u het verzoek indient;

 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we deze verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang (van ons of van derden) en u bezwaar wilt maken tegen de verwerking omdat elementen van uw specifieke situatie ertoe leiden dat deze verwerking afbreuk doet aan uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden die verband houden met direct marketing. In bepaalde gevallen kunnen we mogelijk aantonen dat we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om uw informatie te verwerken, die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden;

 • te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u ons verzoekt de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende gevallen op te schorten:
 1. als u wilt dat we de nauwkeurigheid van uw gegevens vaststellen;
 2. wanneer ons gebruik van uw gegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat we ze wissen;
 3. indien u wilt dat we uw gegevens bewaren, zelfs als we deze niet langer meer nodig hebben, met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. als u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens, maar we moeten nagaan of we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om deze toch te gebruiken.
 • te verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde. We zullen uw persoonsgegevens dan in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u of aan een derde verstrekken. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of indien we de informatie hebben gebruikt om een overeenkomst met u uit te voeren;

 • uw toestemming wanneer dan ook in te trekken, indien we uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming. Dit zal echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van verwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming introk. Indien u uw toestemming intrekt, zullen we bepaalde producten of diensten mogelijk niet meer aan u kunnen leveren. Als dit het geval is, zullen we u hiervan op de hoogte brengen op het moment dat u uw toestemming intrekt.

10. WEBSITECOOKIES EN TRACKING

Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio member Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio Member, vertegenwoordigd door exploiteert deze website (https://www.apollohotel-amsterdam.nl/ ) (de "website"). Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio member eerbiedigt het recht op privacy van iedere persoon die toegang heeft tot onze website en erop navigeert. Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio member neemt de bescherming van gebruikers ernstig en volgt de wettelijk geldende voorschriften inzake gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe we de persoonlijke informatie die we over u verzamelen, gebruiken en wat uw rechten zijn op inzage en correctie van de persoonsgegevens die we over u hebben.

TOESTEMMING

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met deze privacyverklaring. Bij uw eerste bezoek aan deze website wordt u hierover een pop-up getoond. Hoewel deze gewoonlijk niet verschijnt bij volgende bezoeken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door de onderstaande instructies te volgen.

COOKIES UITSCHAKELEN

Als u niet akkoord gaat met het gebruik van deze cookies, kunt u ze uitschakelen door de instructies te volgen die relevant zijn voor uw browser. We wijzen u erop dat bepaalde diensten minder goed zullen functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

Wanneer de organisatie die de cookie instelt een automatisch uitschakelprogramma voor haar cookies aanbiedt, vermelden we de naam van die organisatie, de categorie cookies die zij instelt en een link naar het automatische uitschakelprogramma. In alle andere gevallen vermelden we de namen van de cookies zelf en hun bron op de datum van deze privacyverklaring, zodat u ze gemakkelijk kunt identificeren en, als u dat wilt, via uw browserinstellingen kunt uitschakelen.

Sommige browsers bieden u de mogelijkheid aan te geven dat u niet wilt dat uw surfactiviteit op internet wordt gevolgd. Als u tracking uitschakelt, kan dat een negatieve invloed hebben op bepaalde gebruiksmogelijkheden van de website en de diensten die op de website worden aangeboden.

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein tekstbestand met kleine hoeveelheden informatie dat door een website op een computer of apparaat wordt geplaatst. Cookies zijn bedoeld om een computer of apparaat te helpen herinneren wat de gebruiker op die website heeft gedaan, bijvoorbeeld om te onthouden dat de gebruiker is ingelogd of op welke knoppen wordt geklikt. Cookies kunnen geen virussen bevatten of malware installeren.

WAAROM GEBRUIKT APOLLO HOTEL AMSTERDAM A TRIBUTE PORTFOLIO MEMBER COOKIES EN HOELANG SLAAN WE ZE OP?

Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio member maakt gebruik van cookies met technologieën om klanten te herkennen en om uw surf- en boekingsgedrag te begrijpen en te vergemakkelijken. We gebruiken deze informatie om onze websites te verbeteren en onze gasten de beste ervaring te bieden. Onze website maakt ook gebruik van cookies en soortgelijke technologieën die door zorgvuldig geselecteerde externe partners worden geplaatst.

Cookies zijn nuttig omdat een website hiermee het apparaat van een gebruiker kan herkennen. Met cookies kunt u efficiënt tussen pagina’s navigeren, voorkeuren laten onthouden en in het algemeen de gebruikerservaring verbeteren. Ze kunnen ook worden gebruikt om advertenties op uw belangstelling af te stemmen door uw surfgedrag op verschillende websites te volgen.

Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan nadat de browser is afgesloten (bijvoorbeeld om uw gebruikersvoorkeuren te onthouden wanneer u terugkeert naar de site).

WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKT APOLLO HOTEL AMSTERDAM A TRIBUTE PORTFOLIO MEMBER?

Hieronder beschrijven we de categorieën cookies die gebruikt worden door Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio member, haar gelieerde bedrijven en contractanten.

 • Strikt noodzakelijk cookies

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen op de website te surfen en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten (zoals het navigeren tussen pagina’s) niet worden verleend.                                                                                                              

 • Prestatiecookies

We maken gebruik van analytische cookies om te analyseren hoe onze bezoekers onze website gebruiken en om de prestaties van de website te monitoren. Hiermee kunnen we een ervaring van hoge kwaliteit bieden door ons aanbod aan te passen en eventuele problemen snel op te sporen en te verhelpen. We kunnen bijvoorbeeld prestatiecookies gebruiken om bij te houden welke pagina’s het populairst zijn, welke methode van linken tussen pagina’s het meest effectief is, en om te bepalen waarom sommige pagina’s foutmeldingen laten zien. We kunnen deze cookies ook gebruiken om artikelen of diensten onder de aandacht te brengen waarvan we denken dat ze interessant voor u zijn, op basis van uw gebruik van de website. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt door ons of door onze contractanten niet in verband gebracht met uw persoonlijke informatie.

 • Functionele cookies op de website

We maken gebruik van cookies om u bepaalde functionaliteiten te bieden, bijvoorbeeld om keuzes die u maakt te onthouden (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waar u zich bevindt), om het platform te herkennen van waaruit u de site bezoekt, en om uitgebreidere en meer persoonlijke functies aan te bieden. Deze cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere sites te volgen.

 • Advertentiecookies

Advertentiecookies (of targetingcookies) verzamelen informatie over het surfgedrag op uw apparaat en worden gebruikt om advertenties relevanter te maken voor u en uw belangstelling. Ze worden, naast het aanbieden van de gevraagde functionaliteit, ook gebruikt door diensten die door derden op deze website worden aangeboden, zoals "Vind-ik-leuk"- of "Deel"-knoppen. Derden bieden deze dienst aan in ruil voor de herkenning van uw bezoek (of nauwkeuriger: dat van uw apparaat) aan een bepaalde website. Deze derden plaatsen advertentiecookies wanneer u onze website bezoekt, maar ook wanneer u gebruikmaakt van hun diensten en van onze website wegsurft.

 • HTML-webbakens in e-mail

Onze e-mails kunnen een enkele, campagnegebonden "web beacon pixel" bevatten om ons te vertellen of onze e-mails worden geopend en om eventueel doorklikken naar links in de e-mail na te gaan. We kunnen deze informatie onder meer gebruiken om te bepalen welke van onze e-mails voor u interessanter zijn, en om na te gaan of gebruikers die onze e-mails niet openen, ze verder wensen te ontvangen. De pixel wordt verwijderd wanneer u de e-mail verwijdert. Als u niet wilt dat de pixel naar uw apparaat wordt gedownload, kunt u ervoor kiezen om e-mails van ons in platte tekst in plaats van HTML te ontvangen.

 • Gebruik van IP-adressen en weblogs

We kunnen uw IP-adres en browsertype ook gebruiken om problemen met onze server vast te stellen, om onze website te beheren en om de dienst die we u aanbieden, te verbeteren. Een IP-adres is een numerieke code die uw computer op internet identificeert. Uw IP-adres kan ook worden gebruikt om algemene demografische informatie te verzamelen.

We kunnen IP-lookups uitvoeren om te bepalen van welk domein u komt (bijv. google.com) om de demografische gegevens van onze gebruikers nauwkeuriger te kunnen bepalen.

DE PRIVACYVERKLARING GELDT NIET VOOR WEBSITES VAN DERDEN

Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring niet van toepassing is op de privacypraktijken van websites van derden die aan deze website kunnen zijn gekoppeld, waarvoor we niet verantwoordelijk zijn.

English version:

Privacy Statement Apollo Hotel Amsterdam, a Tribute Portfolio Hotel

PRIVACY STATEMENT APOLLO HOTEL AMSTERDAM A TRIBUTE PORTFOLIO MEMBER

INTRODUCTION

Welcome to the privacy statement of Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio Member.

This privacy statement applies to all services provided by Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio Member, registered in the trade register under the name EHM Hotel Amsterdam Apollo B.V.

Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio Member respects your privacy and is committed to protecting your personal data. This privacy statement provides information on how we collect and process your personal data. We do this when you (or someone on your behalf) book or make a reservation, request information from us, contact us (or we contact you), use our websites or apps or link to our websites or apps. We also do this when you contact us through social media, through our contact center or through the hotel, when you apply for a job, or as part of any other engagement we have with you (regardless of where you are located). You will also find information about your privacy rights and how the law protects you.

 1. IMPORTANT INFORMATION AND WHO WE ARE
 2. INFORMATION WE COLLECT ABOUT YOU
 3. HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED
 4. HOW WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION
 5. DISCLOSURE OF YOUR PERSONAL INFORMATION
 6. INTERNATIONAL TRANSFERS
 7. DATA SECURITY
 8. RETENTION PERIODS
 9. YOUR STATUTORY RIGHTS
 10. WEBSITE COOKIES AND TRACKING
 11. IMPORTANT INFORMATION AND WHO WE ARE


PURPOSE OF THIS PRIVACY STATEMENT

The purpose of this privacy notice is to provide you with information about how Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio Member collects and processes your personal data in our dealings with you, including when providing accommodation and other services to you, and including the data you provide through our website, including through cookies.

This general privacy notice may be supplemented by other specific notices, which we may provide in specific instances when we collect or process personal data about you, so that you are fully informed of how and why we use your data. This privacy notice supplements and does not detract from our other specific notices.

DATA CONTROLLER

Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio is part of Fattal Hotels Group. This privacy statement is provided on behalf of EHM Hotel Amsterdam Apollo B.V.

Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio Member is the data controller in respect of the processing of data relating to the provision of services for your stay or other services. If you have any questions about this privacy statement or wish to make a request to exercise your legal rights, please contact the Data Protection Officer:

CONTACT DETAILS

Email address:

privacy@apollohotels.nl

Postal address:

Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio Member

Attn: Data Protection Officer

Staalmeesterslaan 410

1057 PH AMSTERDAM

Netherlands

You have the right to complain at any time to the data protection authority that supervises us. In the Netherlands, this is the Personal Data Authority, with address:

Autoriteit Persoonsgegevens, P.O. Box 93374, 2509 AJ The Hague, The Netherlands

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

However, we would appreciate it if you would give us the opportunity to help you before approaching the supervisory authority. Therefore, please contact us or our Data Protection Officer in the first instance.

This version was last updated on 18 May 2022.

It is important that the personal data we hold about you is accurate and up to date. Please therefore inform us if your personal data changes during your relationship with us.

 1. DATA WE COLLECT ABOUT YOU

Personal data, or personal information, includes any information about an individual that identifies that individual. It does not include information from which an individual cannot be identified (anonymous information).

We may collect, use, store and transmit various types of personal data from you, which we have classified into the following categories:

Identity data, including first name, last name, user name or similar identifier, title of address, date of birth, place of birth, nationality, passport or identity card number, gender and car license plate.

Contact information, including billing address, residential address, e-mail address, and fax and telephone numbers.

Specific needs data, including health, restrictions and religious or dietary requirements, only if you notify us of any specific needs and provide this information.

Booking and transaction data, including bank account or payment card details and details of payments, purpose of stay and other details of your bookings, stays and other services you have obtained from us, as well as comments and responses to surveys you have provided in relation to our services.

Technical data from your visit to this website, including your IP address, your login details, browser type and version, time zone setting and location, browser plug-in types and versions, operating system and platform and other technology on the devices you use to access this website.

Usage data, including information about how you use our services or interact with us through social media and our website.

We do not collect all of the data referred to above every time, but only that data which is necessary for specific legal grounds.

Under normal circumstances, we only collect special categories of personal data about you (including data about your religious beliefs or information about your health needs and limitations ("special needs data") to the extent that it is voluntarily provided by you or on your behalf and is necessary to meet your needs during your stay with us or other use of our facilities or services. However, we may also need to process such information in the event of an accident or medical or other emergency during your stay with us or your other use of our facilities.

We only collect limited information about children booked to stay at Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio member (number, age, and if required by law, other information such as name, date of birth and place of birth).

IF YOU DO NOT PROVIDE PERSONAL DETAILS

If we are required to collect personal data by law or a contract entered into with you and you do not provide that data when requested, we may not be able to perform the contract entered into or to be entered into with you (for example, to provide you with accommodation or our other services). In such a case we may be forced to cancel a booking or other service. We will notify you at that time.

 1. HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED

We use various methods to collect information from and about you, including through:

Direct interaction.

You may provide us with identity, contact, booking and transaction information by filling out forms or communicating with us by mail, phone, e- mail, through our websites, on social media or otherwise. This includes personal data you provide when you:

o book our hotel, for overnight stays, restaurant reservations, meetings or conferences

o checking into our hotel

o attending a meeting or conference or otherwise using the hotel's facilities

o using our parking services

o subscribing to our newsletter and/or other publications

o requesting a brochure or other promotional or marketing material

o participates in a promotion, offer or survey

o giving us feedback

o apply for a job or internship through our jobsite

Automated technologies or interactions

When you interact with our websites or through social media, we may automatically collect technical data about your devices, browsing activities and patterns. We collect this personal data using cookies, email, server logs and other similar technologies. You can find more information about this in our Cookie Policy.

Travel agents and other third parties acting on your behalf or your employer's behalf

We may receive personal data about you if bookings are made for you by a travel agent, online portal or other third party. This may be a family member or travel companion, an agent or other intermediary working for you or, if you are travelling on business, your employer, or any other third party acting on your behalf (tour operators, online travel agencies, global distribution systems) including reservation systems. This may also include contact, booking and transaction data from providers of technical, payment and delivery services.

Other third parties or public sources

We may receive personal data about you from third parties and public sources, such as:

o website and social media analytics providers

o advertising networks

o website interaction technology providers

o identity and contact information from public sources, such as trade registers of EU Member States

Monitoring

We may monitor and/or record the following:

o transactions and activities at each contact

o traffic and activities on websites, social media and apps

Monitoring is intended to ensure that we carry out your instructions accurately, to improve our services, for training purposes and to ensure security and prevent fraud. For the safety of our guests and customers and to prevent and detect crimes, we use video surveillance (CCTV) in and around our buildings.

Business Contacts

If you are a business contact of Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio member, we may collect your information when you interact with our websites, when you visit trade shows and workshops, when you meet in person, when you communicate with you through emails and phone calls, and when you enter into contractual negotiations and agreements.

 1. HOW WE USE YOUR PERSONAL DATA

We use your personal data only when permitted by law. Typically, we use your personal data in the following circumstances (each a "legal basis"):

Performance of the contract:

When we need to provide the booked accommodation and services, or otherwise perform the contract we have entered into (or are about to enter into) with you.

Consent:

When you give us express consent to use your personal data.

Legitimate Interest:

Where it is necessary for the purposes of our legitimate interests (or those of a third party) and your interests and fundamental rights and freedoms do not outweigh those interests.

Fulfillment of obligations:

When we need to comply with obligations under laws or regulations.

Vital interests:

In the event of an accident or a medical or other emergency, to protect your vital interests or those of another person, when you or they are unable to give consent.

For any processing based on your consent (mainly for online advertising), you have the right to withdraw that consent at any time by contacting us.

PURPOSES FOR WHICH WE USE YOUR PERSONAL DATA

We collect and process your personal data for the following purposes, among others:

- To make a reservation, including the reservation of adapted accommodation for people with disabilities; to provide accommodation and other services to you, including to respond to your specific queries regarding health, any disabilities, diet and religious requirements; to manage your stay at the hotel and monitor the use of our services; and to collect and recover money owed to us by you.

Legal grounds: performance of the contract, consent (to meet your specific needs in terms of health, restrictions, diet and religious regulations), legitimate interest (to improve our services)

- To deal with problems, complaints or disputes relating to our relationship with you; to prevent or detect crimes, including fraud; and to manage our relationship with you, including:

o by asking you to provide a review or complete a survey, in order to improve our services

o by asking you to participate in a contest or competition.

Legal grounds: legitimate interest (to monitor and improve our services, to prevent crime and fraud, to keep our documents up to date)

- To manage and protect our business, including our websites (including troubleshooting, data analysis, testing, system maintenance, support, reporting and hosting of data); to show relevant website content and advertisements to you and measure or understand the effectiveness of the advertising we show you; and to make suggestions and recommendations to you about our services that may be of interest to you.

Legal grounds: legitimate interest (to develop our business and engage in marketing), performance of contract (when the website is used to book or deliver a service)

- To use data statistics to improve our websites, services, marketing and customer relations and experiences.

Legal grounds: consent (for the use of cookies and statistics), legitimate interest (to develop our business and engage in marketing)

- To deal with an accident or other medical emergency.

Legal grounds: vital interests

- To comply with local laws (e.g., to keep accounting documents or registration cards).

Legal grounds: fulfillment of obligations

We do not engage in automated decision-making based on your personal data.

MARKETING AND PROMOTIONS

We aim to provide you with choices regarding certain uses of your personal data, particularly in relation to marketing and promotions.

If you have consented to receive marketing and advertising, we may use your identity and contact information, technical data, usage data and profile data to help us understand your interests, desires or needs. This helps us determine which services and offers may be relevant to you.

You may withdraw your consent at any time and unsubscribe from our marketing communications by following the unsubscribe links on any marketing message you receive, or by contacting us.

COOKIES

You can set your browser to refuse all or certain browser cookies or to alert you when websites set or access cookies. If you disable or reject cookies, some parts of this website may become inaccessible or may not function properly. For more information about the cookies we use, please see our Cookie Policy.

CHANGE OF PURPOSE

We use personal data only for the purposes for which we collected it, unless we believe we need to use it for another reason and that reason is compatible with the original purpose.

Where we need to use your personal data for an unrelated purpose, we will inform you of this and explain the legal basis that allows us to do so.

To the extent required or permitted by law, we may process your personal data without your knowledge or consent, adhering to the above rules.

 1. TRANSFER OF YOUR PERSONAL DATA

We may also need to provide your personal data to the categories of parties listed below, for the purposes set out above.

- Other companies within the Fattal Hotels group based within the European Economic Area, Switzerland, the United Kingdom or Israel, who are involved in providing services to you, either directly or for the provision of underlying infrastructure services on our behalf and on our behalf.

- Third parties, including:

business partners, suppliers and subcontractors for the performance of a contract we enter into with them or with you; this includes contractors who provide services to you on their own behalf, such as the third party supplier who provides Wi-Fi services, as well as our other suppliers who act as processors on our behalf and according to our instructions (such as the suppliers of our IT and CCTV infrastructure).

- providers of analytics and search engines that help us improve and optimize our services and website (as processors acting on our behalf and according to our instructions).

- professional advisors, including lawyers, banks, accountants and insurers.

- tax and customs authorities, public records authorities, regulators and other authorities.

- organizations involved in credit control and fraud prevention and detection, risk assessment and management, and dispute resolution.

Where these third parties are our processors, we require them to secure and handle your personal data in accordance with the law. We do not allow our third party processors to use your personal data for their own purposes and only authorize them to process your personal data for specified purposes and in accordance with our instructions. Certain of the third parties listed above, for example many professional advisers and authorities, are data controllers who, like us, are subject to specific obligations under data protection legislation. They have their own privacy notices setting out how they handle personal data.

 1. INTERNATIONAL TRANSFERS

We transfer your personal data within the Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio member group. All companies in the group are currently based in the European Economic Area (EEA) and countries that the European Commission has determined provide an adequate level of data protection (in particular the United Kingdom, Switzerland and Israel).

Although we do not actively seek to transfer personal data outside the EEA or countries with appropriate levels of data protection, certain third parties with whom we do business are located outside the EEA or process personal data outside the EEA. Their processing of your personal data involves a transfer of data outside the EEA.

Where we transfer your personal data to a country outside the EEA, we will ensure that an equivalent level of protection is afforded to your data by ensuring that at least one of the following safeguards is in place:

- Transferring your personal data to countries which the European Commission has decided provide an adequate level of data protection (as set out above, this applies in particular to Switzerland, the United Kingdom and Israel).

- When we use certain service providers, we may use specific agreements approved by the European Commission that provide personal data with the same protection they have in Europe. For example, we do this in connection with our providers for bookings through travel agents in the US.

Please contact us if you would like more information on the specific mechanism we use when transferring your personal data outside the EEA.

 1. DATA SECURITY

We have appropriate security measures in place to prevent your personal data from being inadvertently lost or used, accessed, manipulated or disclosed without authorization. In addition, we restrict access to your personal data to those employees, representatives, contractors and other third parties who need to see it in order to perform their business tasks. Processors appointed by us will only process your personal data according to our instructions and are obliged to keep it confidential.

We have implemented procedures for suspected personal data breaches and will notify you and, where appropriate, the applicable regulator of a breach if we are required to do so by law.

 1. RETENTION PERIODS

HOW LONG YOUR PERSONAL DATA IS USED

We will retain your personal data only for as long as necessary to fulfill the purposes for which we collected it, including the purposes of complying with legal, accounting or reporting requirements.

In certain cases, we may anonymize your personal information (so that it can no longer be traced back to you) for research or statistical purposes. We may then use that information indefinitely without notifying you.

 1. YOUR LEGAL RIGHTS

Under data protection legislation, you have certain rights in relation to your personal data. You may:

- request access to your personal data

- request the correction of your personal data

- request the erasure of your personal data

- object to the processing of your personal data

- request the restriction of the processing of your personal data

- request the transfer of your personal data

- withdraw your consent

If you want to exercise any of the rights described above, please contact us at privacy@apollohotels.nl

We may ask you for specific information to confirm your identity and your right to access your personal data (or your other rights). This is a security measure to ensure that personal data is not provided to a person who has no right to receive it. We may also contact you for further information regarding your request in order to process it or respond more quickly.

We do our best to respond to all legitimate requests within one month. In some cases, this may take longer, such as if your request is particularly complex or if we have received multiple requests. In that case, we will notify you and keep you informed of the further process.

You have the following rights:

- To request access to your personal data. This means that you can request a copy of the personal data we hold about you and check whether we are processing it lawfully;

- request rectification of the personal data we hold about you. This means that you can have any incomplete or inaccurate data we hold about you corrected, although we may need to check the accuracy of any new data you provide to us.

- To request the erasure of your personal data. This means that you can ask us to erase or delete personal data when we have no good reason to continue processing it. You may also have the right to request us to erase or delete your personal data where you have successfully exercised your right to object to the processing (see below), where we may have processed your data unlawfully, or where we are required by local law to erase your personal data.

Please note, however, that we may not always be able to accommodate your request for erasure on specific legal grounds. If this is the case, we will inform you of these grounds at the time you make the request;

- to object to the processing of your personal data where we are processing it on the basis of a legitimate interest (ours or a third party's) and you wish to object to the processing because elements of your particular situation mean that such processing would affect your fundamental rights and freedoms. You also have the right to object to the processing of your personal data for purposes related to direct marketing. In certain cases, we may be able to demonstrate that we have compelling legitimate grounds for processing your information, which outweigh your rights and freedoms;

- request that we restrict the processing of your personal information. This includes requesting us to suspend the processing of your personal data in the following cases:

(a) if you want us to establish the accuracy of your data;

 1. b) if our use of your data is unlawful, but you do not want us to delete it;
 2. c) if you want us to keep your data, even if we no longer need it, for the purpose of establishing, exercising or substantiating a legal claim;
 3. d) if you have objected to the use of your data, but we need to verify whether we have compelling legitimate grounds to use it anyway.

- To request the transfer of your personal data to you or a third party. We will then provide your personal data to you or a third party in a structured, common and machine-readable form. This right only applies to automated information for which you initially gave us permission to use or if we used the information to perform a contract with you;

- withdraw your consent at any time, if we are processing your personal data on the basis of your consent. However, this will not affect the lawfulness of processing that took place before you withdrew your consent. If you withdraw your consent, we may no longer be able to provide certain products or services to you. If this is the case, we will notify you at the time you withdraw your consent.

 1. WEBSITE COOKIES AND TRACKING

Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio member Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio Member, represented by operates this website (https://www.apollohotel-amsterdam.nl/ ) (the "website"). Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio member respects the right to privacy of every person who accesses and navigates on our website. Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio member takes the protection of users seriously and follows the legally applicable data protection regulations. This privacy statement explains how we use the personal information we collect about you and what your rights are to access and correct the personal information we hold about you.

CONSENT

By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with this privacy statement. On your first visit to this website, you will be shown a pop-up about this. Although this will not usually appear on subsequent visits, you may withdraw your consent at any time by following the instructions below.

DISABLING COOKIES

If you do not agree to the use of these cookies, you can disable them by following the instructions relevant to your browser. Please note that certain services will not function as well if cookies are disabled.

Where the organization setting the cookie offers an automatic disablement program for its cookies, we include the name of that organization, the category of cookies it sets and a link to the automatic disablement program. In all other cases, we list the names of the cookies themselves and their source on the date of this privacy notice so that you can easily identify them and, if you wish, disable them through your browser settings.

Some browsers allow you to indicate that you do not want your browsing activity on the Internet to be tracked. Disabling tracking may adversely affect certain uses of the website and the services offered on the website.

WHAT IS A COOKIE?

A cookie is a small text file containing small amounts of information that is placed on a computer or device by a website. Cookies are intended to help a computer or device remember what the user has done on that website, for example, to remember that the user has logged in or which buttons are clicked. Cookies cannot contain viruses or install malware.

WHY DOES APOLLO HOTEL AMSTERDAM A TRIBUTE PORTFOLIO MEMBER USE COOKIES AND HOW LONG DO WE STORE THEM?

Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio member uses cookies with technologies to recognize customers and to understand and facilitate your browsing and booking behavior. We use this information to improve our websites and provide our guests with the best experience. Our website also uses cookies and similar technologies placed by carefully selected external partners.

Cookies are useful because they allow a website to recognize a user's device. Cookies allow you to navigate between pages efficiently, have preferences remembered and generally improve the user experience. They can also be used to tailor advertisements to your interests by tracking your browsing habits across different websites.

Session cookies are automatically deleted when you close your browser. Persistent cookies remain on your device after the browser is closed (for example, to remember your user preferences when you return to the site).

WHAT TYPES OF COOKIES DOES APOLLO HOTEL AMSTERDAM A TRIBUTE PORTFOLIO MEMBER USE?

Below we describe the categories of cookies used by Apollo Hotel Amsterdam a Tribute Portfolio member, its affiliates and contractors.

- Strictly necessary cookies

These cookies are essential to enable you to browse the website and use its features. Without these cookies, the services you request (such as navigating between pages) cannot be provided.

- Performance Cookies

We use analytical cookies to analyze how our visitors use our website and to monitor website performance. This enables us to provide a high quality experience by adapting our offering and identifying and fixing any problems quickly. For example, we may use performance cookies to track which pages are most popular, which method of linking between pages is most effective, and to determine why some pages display error messages. We may also use these cookies to highlight articles or services that we think may be of interest to you, based on your use of the website. The information collected by these cookies is not associated by us or our contractors with your personal information.

- Functional cookies on the website

We use cookies to provide you with certain functionalities, for example to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in), to recognize the platform from which you visit the site, and to provide more comprehensive and personalized features. These cookies are not used to track your browsing habits on other sites.

- Advertising cookies

Advertising cookies (or targeting cookies) collect information about browsing behavior on your device and are used to make ads more relevant to you and your interests. They are also used, in addition to providing requested functionality, by services provided by third parties on this website, such as "Like" or "Share" buttons. Third parties provide this service in exchange for recognizing your visit (or more accurately, that of your device) to a particular website. These third parties place advertising cookies when you visit our website, as well as when you use their services and surf away from our website.

- HTML web beacons in email

Our emails may contain a single, campaign-specific "web beacon pixel" to tell us whether our emails are opened and to verify any click-throughs to links in the email. We may use this information to, among other things, determine which of our emails are more interesting to you, and to determine whether users who do not open our emails wish to continue receiving them. The pixel is removed when you delete the email. If you do not want the pixel downloaded to your device, you can choose to receive emails from us in plain text instead of HTML.

- Use of IP Addresses and Web Logs

We may also use your IP address and browser type to diagnose problems with our server, to administer our website, and to improve the service we offer you. An IP address is a numeric code that identifies your computer on the Internet. Your IP address may also be used to gather broad demographic information.

We may perform IP lookups to determine what domain you are from (e.g., google.com) in order to more accurately determine the demographic information of our users.

PRIVACY STATEMENT DOES NOT APPLY TO THIRD PARTY WEB SITES

Please note that this privacy statement does not apply to the privacy practices of third party websites that may be linked to this website, for which we are not responsible.

Check in / Check out
Rooms + Guests